Regulaminy

REGULAMIN SERWISU TURYSTYCZNEGO www.triptrack.pl

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem serwisu - jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827). Obowiązuje klientów z Unii Europejskiej.

ADMINISTRATOREM serwisu
i SPRZEDAWCĄ usługi jest firma:

QED Karol Szklarski
Adres: ul. Amundsena 3a/29, 80-288 Gdańsk
E-mail: szklarskikarol@gmail.com
Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem
NIP: PL5842491886
REGON: 362922259

A. Definicje

 1. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SERWISU.
 2. KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.
 3. USŁUGA - usługa rejestracji i prezentacji tras i wycieczek oferowana w SERWISIE www.triptrack.pl.
 4. UMOWA - umowa o świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).
 5. ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie o chęci zawarcia umowy o świadczenie usługi.

B. Opis usługi oferowanej przez SERWIS

 1. SERWIS poprzez funkcjonalność strony www umożliwia zarejestrowanym użytkownikom tworzyć prezentacje i umieszczać w nich opisy tras (wycieczek) wraz ze zdjęciami oraz zarejestrowanymi przy pomocy GPS pokonanymi trasami (śladami).
 2. SERWIS nie monitoruje, nie weryfikuje i nie odpowiada za treści umieszczane przez użytkowników. Użytkownik ponosi wyłączna odpowiedzialność za treści umieszczane w serwisie oraz za prawa własności intelektualnej do zamieszczanych treści i zdjęć. Wszystkie zdjęcia i treści zamieszczone na stronie internetowej SERWISU chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody AUTORÓW.
 3. SERWIS zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia lub zablokowania konta użytkownika, w przypadku podejrzenia umieszczenia treści niedozwolonych prawem lub uznania ich za niezgodne z interesem serwisu.

C. Zasady korzystania z serwisu

 1. SERWIS oferuje usługi w dwóch pakietach: darmowym "Free" i płatnym "Premium".
 2. Pakiet "Free" pozwala na przechowywanie i prezentację jedynie ograniczonej liczby wycieczek.
 3. Pakiet "Premium" pozwala na korzystanie z serwisu bez ograniczeń nakładanych przez pakiet "Free".
 4. Po założeniu przez użytkownika konta w serwisie, użytkownik otrzymuje pakiet "Premium" za darmo na okres próbny. Po upłynięciu okresu próbnego użytkownik może pozostać w "Premium" dokonując płatności lub przejść do "Free".
 5. Pakiet "Premium" może być opłacany jako subskrypcja w cyklu miesięcznym lub rocznym.
 6. Miesięczna lub roczna subskrypcja będzie się automatycznie odnawiać aż do odwołania jej przez użytkownika.
 7. Po odwołaniu subskrypcji pakiet "Premium" pozostanie aktywny do końca opłaconego okresu.
 8. Płatności odbywają się za pośrednictwem mechanizmu cyklicznych płatności PayPal. Serwis nie zbiera i nie przechowuje numerów kart płatniczych ani innych informacji pozwalających na zrealizowanie płatności.
 9. Opłaty są pobierane z góry i nie są zwracane w przypadku rezygnacji z abonamentu przed upływem okresu jego ważności.
 10. Pakiet "Premium" może być przedłużony bez opłat wedle uznania administratora serwisu.
 11. Z USŁUGI można korzystać z dowolnego miejsca na świecie.
 12. Usługa "Premium" jest dostępna od momentu dokonania zapłaty za pośrednictwem PayPal.

D. Postanowienia ogólne

 1. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 2. KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 3. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
 5. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

E. Ceny i Formy Płatności

 1. Podane w ofercie SERWISU ceny produktów są cenami w walucie Dolar USA i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
 2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie.
 3. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.
 4. Płatność za usługę może być wykonana wyłącznie poprzez system on-line PayPAL - system administrowany przez Paypal Polska Spółka z o.o. ul. E.Plater 53, 00-113, Warszawa

F. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Złożenie zamówienia na USŁUGĘ SERWISU oznacza zamówienie na dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Dokonując zapłaty za usługę KLIENT zamawia i wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi i tym samym zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia (Art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).
 2. Klient może zrezygnować z usługi w dowolnym momencie. W tym celu klient powinien złożyć SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

G. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji usługi

 1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wadę usunie.
 5. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

H. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem SERWISU jest SPRZEDAWCA.
 2. Administrator zgłosił do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiory danych osobowych przetwarzane w związku z niniejszą stroną www.
 3. Podanie danych osobowych przez KONSUMENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy.
 4. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:
  • nazwisko i imię;
  • adres;
  • adres e-mail;
 5. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KLIENTEM i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
 6. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

I. WARUNKI techniczne korzystania z serwisu

 1. SPRZEDAWCA - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW SERWISU usługi:
  • utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w SERWISIE;
  • przetwarzanie formularza zamówienia produktów w SERWISIE;
 2. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia usługi w SERWISIE poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.
 5. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy - z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA - składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
  • za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU),
  • przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej,
  • w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY (USŁUGODAWCY)
 6. W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
  • KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
  • USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy USŁUGODAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
  • USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 7. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
 8. Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SERWISU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SERWISU konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SERWISU.

J. Postanowienia końcowe - nota prawna

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony KONSUMENTA jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym KONSUMENT ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 2. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
 6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 9. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)

K. Informacja o możliwości rozstrzygania sporów na drodze polubownej

 1. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
 2. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że:
  • a) Miejski (powiatowy) rzecznik KONSUMENTÓW pomaga mieszkańcom w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Konsumenci mogą od niego uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą lub usługodawcą ; bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Niekiedy rzecznik występuje do przedsiębiorcy z interwencją w imieniu KONSUMENTA: przedstawia jego roszczenia i aktualny stan prawny oraz wskazuje prawidłowy sposób rozpatrzenia reklamacji. Ponadto udziela pomocy w przygotowaniu pozwu, a nawet może przystępować do już toczących się postępowań sądowych, by działać w imieniu i na rzecz KONSUMENTÓW;
  • b) istnieje możliwość skierowania sprawy przed stały polubowny sąd konsumencki, tj. sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między KONSUMENTAMI a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez KONSUMENTÓW. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie pobiera się opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych. Dane kontaktowe do stałych polubownych sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;
  • c) istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. Odbywa się ona przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a KONSUMENTEM, inicjowane na wniosek KONSUMENTA lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji. Dane kontaktowe wojewódzkich inspektoratów kontroli handlowej są dostępne na stronie UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  • d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji KONSUMENTÓW, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
  • Treść punktów a), b) oraz c) powyżej zaczerpnięto ze strony http://www.prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl

Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.